วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020
video

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ เดินหน้าก่อสร้างเต็มรูปแบบ (Cilp vdo)

วันนี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธี ขึ้นท้าวทั้งสี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็มต้นแรก ในเวลา 09.59 น....

ปปช. ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/yk0h1c หรือสแกน QR-Code  2. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/yk0h1c  

แสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองลำปางคนใหม่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองลำปางคนใหม่ ณ ที่ทำการอำเภอเมืองลำปาง

โครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานปิดการสรุปโครงการนิเทศ และประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์พร้อมคณะกรรมการ โดยได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 และสรุปผลการดำเนินการ ในวันที่ 1...

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ลงนามในสัญญาแล้ว พร้อมเดินหน้าก่อสร้างเต็มที่

วันนี้ 28 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว(บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนัก งานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ระหว่าง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กับ นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด...

โครงการเยาวชนสมวัย ห่างไกลเอดส์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการเยาวชนสมวัย ห่างไกลเอดส์" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์...

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนานาการผู้เรียนโดยการจัดทำแผนจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีวินัย สำนึกความเป็นไทย และเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาไทยยุค 4.0

ดูงานครูผู้ดูแลเด็ก

เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต่อไป   ...

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหาร ไทย – จีน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหาร ไทย - จีน โดยมี นายเจริญ  ศิริวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง  ...

บรรยากาศสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 21 เมษายน 2559 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิดงานการจัดโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการซึ่งได้มีประชาชนทุกรุ่นทุกวัยได้ร่วมใจกันมาทำบุญอย่างมากมายและได้อิ่มบุญกันทั้วหน้า