15 มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day

0
846

ภูมิภาคอาเซียน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนขึ้น ยุงลายพาหะนำเชื้อไวรัสหลายชนิดเพาะพันธ์ุได้ดี รวมทั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ ประสบการณ์ สร้างความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคของเครือข่ายระดับภูมิภาค ระดับชาติ และภาคประชาสังคม โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการประชุม และรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนในนามกลุ่มประเทศอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/aseandenguedaythailand

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/index.php/news/read/373

Print Friendly, PDF & Email