ผู้มีปัญญาแม้ประสบสุขก็ยังหาสุขพบ ผู้ไม่มีปัญญามัวแต่จะเป็นทุกข์ทั้งๆ ที่เป็นสุข

0
455