วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คลิ๊กอ่านที่นี่

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระที่...