วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2020

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นางแสงเดือน...

ภาพบรรยากาศการออกไปจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ประมวลภาพบรรยากาศ  การออกไปจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ม.๗ , ม.๘ , ม.๙ ,   ม.๑๐  ต.ชมพู  ซึ่งประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีบำรุงท้องที่เป็นอย่างดี ...

สงเคราะห์ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ร่วมกับนางมณีรัตน์ คำอินทร์ ประธานชุมชนบ้านป่าขามและกรรมการชุมชนบ้านป่าขาม เยี่ยมผู้ยากไร้ในเขตชุมชนบ้านป่าขาม คือนางสา แก้วสัยสังค์ อายุ 89 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 284/1 ชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ 1 ตำบลพระบาท...

มอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บสตรี ชุมชนธนวรรณ

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2560  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  พร้อมด้วยนายประสงค์  เรือนสอน  รองปลัดเทศบาล  ได้มอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บสตรี  ชุมชนธนวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท จำนวน 20,500 บาท โดยดำเนินการ   จัดอบรมเรื่อง “การตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์” แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวน...

ลงนามความร่วมมือป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เนื่องด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม รวมถึงปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เป็นสังคมสันติสุข ปลอดพ้นจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

ประชุมประชาคมเมืองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม...