โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์ดิน ตำบลกล้วยเเพะ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยเเพะ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยครู ก. ตำบลกล้วยเเพะ   ได้มีการสาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน ที่ทางเกษตรกรนำมาจากพื้นที่การเกษตรของตัวเอง โดยนำมาตรวจสอบคุณภาพความเป็นกรด ด่าง ของดิน เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลชมพูได้ปรับใช้เป็นแนวทางในการผลิตที่ถูกต้อง มีคุณภาพไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในอนาคตต่อไป