ประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2566

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2566 และได้รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    และในที่ประชุมมีการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการคัดเลือกสรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น สมาชิกสาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นางอมรา ชัยสัวสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นายสมศักดิ์ เสริมสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นายณัฐกิจ ประสิทธิ์วิทยากุล ประธานชุมชนบ้านป่าแลว 2
– นางยุพิน บุญเกียรติสกุล ประธาน อสม.ชุมชนธนวรรณ
– นายประภาส สถาปิตานนท์ ประธานชุมชนบ้านธนวรรณ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นายพเยาว์ ใจรักษ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยตำบลพระบาท
– นางศิริพร คำใจ ประธานชุมชนบ้านศาลาดอน
– นางพรทิพย์ ว่องเชิงค้า ประธานชุมชนบ้านแม่กืย
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นางแสงเทียน งามชมพู ประธานชุมชนบ้านชมพู
– นางประภาศรี ชัยยานนท์ ปรานชุมชนลำปางคูณ
เพื่อให้ผู้แทนประชาคมได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และนำแนวทางพัฒนาพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมถึงติดตามผลการพัฒนาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป