ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาศเมฆ ตำบลชมพู

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาศเมฆ ตำบลชมพู
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาศเมฆ ชุมชนบ้านกาศเมฆตะวันตก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ