เทศบาลเมืองเขลางค์นคร..ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร.. เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร..ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร..เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อร่วมคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร