ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลฯ ระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อฯ