ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ.2567 ของการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประกาศสภาเทศบาลฯ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566