โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัย (ครู ก.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การบริหารจัดการดิน , การตรวจวิเคราะห์ดิน”ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการดินให้มีคุณภาพไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต รวมถึงให้เกษตรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดต่อภาคการเกษตรในภายภาคหน้าได้