โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 20 คน และมีการอบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนป่าตันกุมเมือง หมู่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป