โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ดังนี้

  1. ณ วัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ
  2. ณ วัดหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ตำบลพระบาท
  3. ณ วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย  ตำบลปงแสนทอง

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ดังนี้

  1. ณ วัดป่ากล้วย ชุมชนบ้านป่ากล้วย  ตำบลปงแสนทอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา  วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามวันดังกล่าวข่างต้น