ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566

ขอความร่วมมือ พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นครมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ตามลิ้งค์นี้ครับ/ค่ะ https://itas.nacc.go.th/go/iit/yk0h1c หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนครับ/ค่ะ