เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 2566