ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดแม่กืย โดยมีพระครูภูริปัญญาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดแม่กืย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในครอบครัว”