ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
* ใบสมัครด้านล่างค่ะ/ครับ
อถล. มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สมัครมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทํางานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
2. สําหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร. 054-224168

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download