โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายทีปกร กันทวงศ์ พร้อมทีมงานวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565