ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565

นัดประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3