ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศจังหวัดลำปาง เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3