สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย เดือนตุลาคม2565