พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร