เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าด้วยการใช้สนามกีฬาและอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.2565