โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน ซึ่งผู้ที่ประสงค์ขอรับสิทธิรายใหม่รวมถึงคนที่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐรายเก่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย
ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2560 ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น จำนวน 18,532 ราย
ช่องทางการลงทะเบียน
➢ ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
– กรณี ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว (โสด) กับ ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีคู่สมรสแต่มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ
– กรณี ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว (มีสามี หรือ มีภรรยา หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปี (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565)) สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ แต่ต้อง นำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเพิ่มเติม (เลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์) ซึ่งเอกสารที่ต้องนำไปยื่นเพิ่มเติมยังหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
1. แบบลงทะเบียนที่พิมพ์จากเว็บไซต์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ผู้ลงทะเบียน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีบุตรมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร หากบุตรมีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
➢ ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 51 จุด ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล) ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตามวันและเวลาทำการที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่งกำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอเมืองลำปาง ได้เพิ่มจุดลงทะเบียน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครลำปางและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สำหรับจุดให้บริการรับลงทะเบียนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มี 4 แห่ง ดังนี้
1. จุดรับลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์ (นาก่วม) ให้บริการรับลงทะเบียน แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลปงแสนทอง หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 8, 10 และ 11 เปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วันละ 100 คิว (แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.)
2. จุดรับลงทะเบียน ณ อาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังเดิม) หน่วยงาน ที่รับลงทะเบียน คือ ธนาคารกรุงไทย ให้บริการรับลงทะเบียนแก่ประชาชนพื้นที่ตำบลปงแสนทอง หมู่ที่ 3, 4, 7, และ 9 และประชาชนพื้นที่ตำบลกล้วยแพะทุกชุมชน เปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วันละ 200 คิว (แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.)
3. จุดรับลงทะเบียน ณ อาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หลังใหม่) หน่วยงาน ที่รับลงทะเบียน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้บริการรับลงทะเบียน แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลชมพูทุกชุมชน เปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วันละ 200 คิว (แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.)
4. จุดรับลงทะเบียน ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ให้บริการรับลงทะเบียนแก่ประชาชนพื้นที่ตำบลพระบาททุกชุมชน เปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วันละ 100 คิว (แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.)
เอกสารที่ต้องนำไปยื่นยังหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน (แบบฟอร์มสามารถถ่ายเอกสารได้ แต่ห้ามถ่ายหน้า – หลัง)
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ผู้ลงทะเบียน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีบุตรมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร หากบุตรมีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีการมอบอำนาจ
เอกสารที่ต้องนำไปยื่นยังหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงลายมือชื่อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร (บุตร) ของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีบุตรมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร หากบุตรมีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
4. หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มที่โครงการฯ กำหนด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อ
ทั้งนี้ หากคู่สมรสและบุตรของผู้มอบอำนาจเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
➢ สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จะมอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 (เกิดก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2547)
3. ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. และ ส.ว.
4. รายได้ต่อปี (ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564)
– รายได้ต่อบุคคลไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
– รายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ
– ทรัพย์สินทางการเงินของบุคคลต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
– ทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวเฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี/คน
6. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
– วงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมแล้วไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
– วงเงินกู้ยานพาหนะรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท
7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว
– มีห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– กรณีมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) หากเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา ใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่ เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 1 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 10 ไร่
– กรณีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 1 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 10 ไร่
ทั้งนี้ หากมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 1 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 10 ไร่
ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว
– มีห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ต้องมีขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร/คน กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร/คน
– กรณีมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) หากเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา/คน กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา/คน ใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 2 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 20 ไร่
– กรณีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 2 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 20 ไร่
ทั้งนี้ หากมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 2 ไร่ หากใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 20 ไร่