การประชุมชี้แจงแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีงบประมาณ 2566 📌📌
🔹🔷ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการอุดหนุนการขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน 21 ชุมชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร