เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม(ชุดใหม่)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม(ชุดใหม่)
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุดใหม่) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะคัดเลือกจากเครื่อข่ายวัฒนธรรม ที่ได้จดแจ้งกับสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีเครือข่ายวัฒนธรรมที่ยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่าย ต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มศิลปะการฟ้อนล้านนาประยุกต์ หมู่ 5 ชุมชมบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ
2. กลุ่มทอผ้าบ้านหลวงพัฒนา หมู่ 1 ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ
3. กลุ่มศิลปะการแสดงฟ้อนประยุกต์ หมู่ 1 ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ
โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามคู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ.2564 และในที่ประชุมมีมติการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีดังนี้
1. ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– พระโชคทวี วงศ์สาย
2. รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คนที่ 1
– นางขันแก้ว ตันเมืองใจ
3. รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– นางทองเหรียญ แสนเงิน
4. เหรัญญิก
– นางไข่ ตากาบุตร
5. ประชาสัมพันธ์
– นางสองเมือง คำเขื่อน
6. เลขานุการ
– นางเครือวัลย์ จันทร์สมวงศ์
โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีการกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อทำหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
+24
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Yupin Pangsai, ธาราเงิน จันทร์คำ และ คนอื่นๆ อีก 31 คน