สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565