ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1