เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนที่สนใจร่วมสลักชื่อลงบนแผ่นเทียน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนที่สนใจร่วมสลักชื่อลงบนแผ่นเทียน🕯️🕯️เพื่อรวบรวมนำไปหล่อเทียนพรรษาได้ 📌📌ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 🔷🔷ณ บริเวณห้องโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวต่อไป