ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสมัย3