ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลงค์นคร เรื่ิอง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ3