วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.29 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 25 นิ้ว มาประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 4 และจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการนี้ได้รับเมตตาจาก พระปลัดชัยภัทร ขนติธโร (ดร.)เจ้าคณะตำบลชมพู เขต 2 เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับมอบจากผู้มีรายนาม ดังนี้
1.คุณฐิติรัตน์ ลิ้มศิริภักดี ผู้ถวายงานท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวลีกิติยากร (ยุคล)
2.บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ จำกัด โดยคุณพิศิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล
3.บริษัท อนันดา แกรนด์เจอร์ จำกัด โดยคุณฮุ่ยหลี แซ่หลี
4.ท่านรองนคร โยธาวงศ์ และ คุณพัชร์ณภัค ธนวลัญช์ชัย
5.ดร. พรชัย ตามถิ่นไทย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6.บริษัท ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ จำกัด โดยคุณอัศกร ปานเพชร
7.คุณลักษณา วงศ์ประเสริฐ และคณะ
นอกจากนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอนเด็กให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 207 ชุด เพื่อนำไปมอบให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้ง 12 แห่ง ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ต่อไป
Print Friendly, PDF & Email