มอบเงินกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
22

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุจำนวน 3,000 บาท จากกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและใช้ในการดำรงชีพต่อไป

Print Friendly, PDF & Email