มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

จังหวัดลำปาง แจ้งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคโควิด 19 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจ่กคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

 

Print Friendly, PDF & Email