โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2564

0
24

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมการทำขนมไทย ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางรัมภา ศิริวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำขนมไทย เช่น ขนมสังขยา เม็ดขนุน ขนมชั้น ข้าวเหนียวแก้ว และขนมเทียนแก้ว โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email