ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔

0
34