ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลงค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2563, วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

0
31