ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ

0
28
     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email