จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564

0
37
    เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด จึงได้มีการตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง
Print Friendly, PDF & Email