การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดลำปาง ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 12) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง ที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

Print Friendly, PDF & Email