เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก

0
57
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสุกัญญา ชมภูชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการประชุม โดยมีจ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีอายุอาวุโสสูงสุดได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครกล่าวปฏิญาณตน และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 ต่อ 7 เสียง ดังนี้
– ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คือ นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์
– ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ นายเรียน ต๊ะรังษี
– ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ นางพรวิภา ประวิงค์
– การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้
สมัยแรก เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่สอง เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่สาม เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
– กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นัดหมายการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อให้นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยภายหลังการปิดประชุม นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คนใหม่ทั้ง 3 คนอีกด้วย
Print Friendly, PDF & Email