นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน พร้อมเดินหน้าบริหารงานเพื่อประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
56
     วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อมอบนโยบายให้กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และสอดรับกับนโยบายของผู้บริหารที่เน้นการบริหารงานที่ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมากที่สุด พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารที่จะมาช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมอบหมาย และยังได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จำนวน 15 ท่าน โดยมี นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ
ทั้งนี้ นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   
Print Friendly, PDF & Email