นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายงานคณะผู้บริหารร่วมรับผิดชอบ

0
193
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายงานคณะผู้บริหารร่วมรับผิดชอบ   โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารร่วมทีมบริหารงาน มีการกระจายอำนาจการบริหารมอบหมายให้รองนายกฯ รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย
1.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร   ดูแล
– สำนักปลัดเทศบาล
– กองคลัง
– กองสวัสดิการสังคม
2. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรี    ได้รับมอบหมายให้ดูแล
– กองช่าง
– สำนักปลัดเทศบาล (เฉพาะงานกฎหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
– กองวิชาการและแผนงาน (เฉพาะงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์)
2. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแล
– กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– กองคลัง (เฉพาะฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
3. นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแล
– กองการศึกษา
– กองวิชาการและแผนงาน (ยกเว้นงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อนุมัติ อนุญาต และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการของหน่วยงานใด สามารถสอบถามร้องเรียนโดยตรงที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครหมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125
Print Friendly, PDF & Email