เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย

0
21
    ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย และรวมพลังแสดงความรักสามัคคีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานของตัวเองโดยปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางในการเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร (SOCIAL DISTANCING) และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ภายหลังได้ตั้งแถวเคารพธงชาติ นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้ให้โอวาทให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นการให้บริการและการอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญ การปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ทุกวันจันทร์แรกของเดือนจะต้องร่วมกันเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลชมพู เพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย
      
Print Friendly, PDF & Email