กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พศ 2560

0
122