ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
24

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายฟอง  ใจเชียงแสน  ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางบัวจ๋าว  คำป่าแลว บ้านเลขที่ 102 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email