เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมืองดการเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายน 2564

0
186
    เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ โดยปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี สาเหตุมาจากอากาศปิด  การเผาป่า เผาหญ้าข้างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการควบคุมการเผาดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้มีการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด อีกทั้งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า หรือพืชผลทางเกษตร มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา เป็นห้ามเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมทั้งห้ามมีการเผาป่า หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมาย    การรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เวลาที่กำหนดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ให้การสอดส่องดูแล โดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง
Print Friendly, PDF & Email