ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

0
76
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุมรวม 13 ท่าน ซึ่งมีญัตติที่สำคัญ ดังนี้
– การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวันชัย อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้
การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 55 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 34,386,900 บาท(สามสิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และแก้ไขระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาจากน้ำท่วมขังและไม่มีที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป
Print Friendly, PDF & Email