ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่โคมไฟครัวตาน ประจำปี 2563

0
26
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่โคมไฟครัวตาน ประจำปี 2563
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวถึงประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง ที่จัดในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(เหนือ) เป็นการสักการะบูชาพระธาตุลำปางกลาง ภายในวัดลำปางกลางตะวันตก บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ตกแต่งครัวตานหรือเครื่องไทยทานและริ้วขบวนอย่างสวยงามมาถวายยังวัดในช่วงค่ำ แต่เพราะเป็นช่วงค่ำที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจึงได้มีการนำโคมไฟสีสันต่างๆ พร้อมประทีปมาจุดให้แสงสว่างแล้วเกิดความสวยงามในริ้วขบวน และยังถือโอกาสน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของประเพณีแห่โคมไฟครัวตานที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ควรแก่การอนุรักษ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีที่ดีงามนี้ ให้เป็นที่รู้จักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ในวันขึ้น 8 ค่ำเดือนยี่ (เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ร่วมชมขบวนแห่โคมไฟครัวตานที่สวยงาม การปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา พิธีอบรมสมโภชพระธาตุลำปางกลาง ตามแบบเบ้าล้านนา รับฟังพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดเบิก 9 วาร และสวดมนต์ตั๋น(เจริญพระพุทธมนต์) ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอีกวัน ณ บริเวณวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Print Friendly, PDF & Email